முன்னாள் அமெரிக்க அதிபர் புஷ்-ன் குசும்பு!!! 2/12/2009

முதல் படம்:சீன அதிபர் அமெரிக்கா சென்றபோது எடுக்கப்பட்டது

இரண்டாவது படம்:முன்னாள் அமெரிக்க அதிபர் சீனா சென்றபோது எடுக்கப்பட்டது
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
--
-

0 comments:

Post a Comment