பெண்கள் ஏமாற்று பேர்வழிகளா? 4/16/2009

பெண்கள் ஏமாற்று பேர்வழிகள் என்றே ஆண்கள் நிறைய காலம் சொல்லி வந்துள்ளனர்.
இது அதற்கு சான்றாகுமோ?

டிஸ்கி: இந்த காணொளி பெண்ணியவாதிகளுக்கு அல்ல.எனவே
இதை பார்த்த பிறகு என்னை சாட வேண்டாம்.